آموزش های فوق برنامه  
1-کامپیوتر
 
2-زبان انگلیسی
 
3-کتاب و کتاب خوانی
 
4-پژوهش