برنامه اردو سالیانه و جلسات آموزش خانواده  

 

بازدید سه ماهه اول   پیش دبستانی

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه اول

نیمه دوم مهر

کانون پرورش فکری کودکان

آموزشی

آشنایی با محیط خارج ازمدرسه باهدف مشاهده –مسئولیت پذیری نسبت به فعالیت خود ودیگران –رعایت قوانین – تقویت مشاهده وجستجوگری

نیمه دوم آبان

موزه حیات وحش

آموزشی

نیمه دوم آذر  

تئاتر

تفریحی

بازدید سه ماهه دوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماهه دوم

نیمه دوم دی   

سرزمین عجایب

تفریحی

رعایت قوانین –آشنایی بااماکن فرهنگی –هنری واجتماعی

مشارکت درفعالیتهای ازپیش تعیین شده

رعایت بهداشت فردی وعمومی

تقویت حس مسئولیت پذیری نسبت به دیگران 

توجه به رفتارهای اجتماعی دیگران (هنجارها ،انظباط عمومی ،بهداشت )

نیمه دوم بهمن  

سینما

فرهنگی

نیمه دوم اسفند

کلبه شادی

تفریحی

بازدید سه ماهه سوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه سوم

نیمه اول اردیبهشت

باغ پرندگان

آموزشی

باتوجه بهواحد کارهای اودرطی سال –استقلال رفتار –تطبیق خواسته های شخصی باموقعیت اجتماعی (ببیان خواسته ها –دفاع ازخود-ارزش گذاری به حقوق دیگران – مدیریت دررفتار )

رعایت ادب گفتاری درجمع –مهارت جستجوگری ودانش جهت یافتن مصادیق علمی

 

برنامه اجرا  :  

 • اطلاع رسانی به اولیاء                                -  رضایت نامه     
 • هماهنگی بامکان بازدید                        - توجیه دانش آموزان نسبت به مکان واهداف بازدید
 • هماهنگی باسرویس و.......                          –   تقسیم مسئولیت مربیان وتبیین انتظارات  
 •   تدوین نظرسنجی                                   – ثبت وقایع (فیلم وعکس )

 

مسئول اجرا  :    مربی + معاون +  مربی بهداشت  + مستخدم

 

شیوه سنجش :   نظرسنجی بازدید

 

بازدید سه ماهه اول   پایه اول

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه اول

نیمه دوم مهر

موزه آب

آموزشی

آشنایی با محیط خارج ازمدرسه باهدف مشاهده –مسئولیت پذیری نسبت به فعالیت خود ودیگران –رعایت قوانین – تقویت مشاهده وجستجوگری

نیمه دوم آبان

مسجد

فرهنگی

نیمه دوم آذر  

تئاتر

فرهنگی

بازدید سه ماهه دوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماهه دوم

نیمه دوم دی

سرزمین عجایب

تفریحی

شناخت دانش آموزان نسبت به محیط های مختلف (آشنایی بااماکن )

آشنایی باشرایط مختلف مکان ها وقوانین جاری

توجه به رفتارها وتطبیق خود بامحیط

سازگاری بامحیط جهت آموزش ویادگیری  

نیمه دوم بهمن

سینما

تفریحی - فرهنگی

نیمه اول اسفند

پارک و موزه پردیسان

آموزشی

بازدید سه ماهه سوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه سوم

نیمه اول اردیبهشت  

باغ پرتدگان

آموزشی

تقویت انگیزه دانش آموزان جهت انجام یک بازدید علمی، قانون پذیری و همراهی با مربیان و مجریان بازدید ، ثبت مشاهده توسط تیم دانش آموزی یا فردی ، پذیرفتن نقش خود در گروه ، توانایی لازم جهت نقد و بررسی بازدید انجام شده

 

 

 

برنامه اجرا  :  

 • اطلاع رسانی به اولیاء                                -  رضایت نامه     
 • هماهنگی بامکان بازدید                        - توجیه دانش آموزان نسبت به مکان واهداف بازدید
 • هماهنگی باسرویس و.......                          –   تقسیم مسئولیت مربیان وتبیین انتظارات 
 •   تدوین نظرسنجی                                   – ثبت وقایع (فیلم وعکس )

 

مسئول اجرا  :    مربی + معاون +  مربی بهداشت  + مستخدم

 

شیوه سنجش :   نظرسنجی بازدید

 

 

 

بازدید سه ماهه اول   پایه دوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه اول

نیمه دوم مهر  

پارک قیطریه

تفریحی

آشنایی با مکان ها جهت تطبیق مطالب درسی با مصادیق خارجی، اظهارنطر درباره مکان بازدید و ارائه پیشنهاد جدید، تنظیم رفتارهای اجتماعی (رعایت قوانین و ...) ، الویت بخشیدن به خواسته های گروه، متابعت از جمع، کنترل رفتارهای فردی

نیمه دوم آبان

پارک و موزه پردیسان

آموزشی

نیمه دوم آذر  

فروشگاه شهروند

آموزشی

بازدید سه ماهه دوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماهه دوم

نیمه دوم دی  

سرزمین عجایب

تفریحی

آموزش ثبت مطالب و نکات عملی،فرهنگی از مکان بازدید،گزارش نویسی و خاطره نویسی، استفاده از نکات علمی و آموزشی در مطالب جدید درسی، فهم اهمیت مکان ها، درک درست از خود و مسئولیتهایش در گروه  

نیمه دوم بهمن

تئاتر

تفریحی، فرهنگی

نیمه اول اسفند

نانوایی

آموزشی

بازدید سه ماهه سوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه سوم

نیمه اول اردیبهشت

باغ پرندگان

اموزشی

با توجه به رشد شخصیتی و درک موضوعات علمی و علاقه و انگیزه به تحقیق و پژوهش ، برنامه ریزی برای تفریحات شخصی و خانوادگی جهت معنی دار شدن ان مثل بازدید از نمایشگاه های هنری ، درک تفاوت مکان ها با اهداف ( کتاب و نرم افزار )  

 

 

برنامه اجرا  :  

 • اطلاع رسانی به اولیاء                                -  رضایت نامه     
 • هماهنگی بامکان بازدید                        - توجیه دانش آموزان نسبت به مکان واهداف بازدید
 • هماهنگی باسرویس و.......                          –   تقسیم مسئولیت مربیان وتبیین انتظارات 
 •   تدوین نظرسنجی                                   – ثبت وقایع (فیلم وعکس )

 

مسئول اجرا  :    مربی + معاون +  مربی بهداشت  + مستخدم

 

شیوه سنجش :   نظرسنجی بازدید

 

 

 

بازدید سه ماهه اول  پایه سوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه اول

نیمه دوم مهر

باغ پرندگان

آموزشی

تقویت مشاهده و انتخاب موضوع پژوهش، درک درست از نقش خود در گروه ، ارتباط منطقی با مسئولین مکان ها و مربیان جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت اطلاعات کسب شده( مکتوب و عکس و فیلم در صورت لزوم ) ، رعایت حدود رفتارهای اخلاقی و شرعی در مکان های بازدید و سرویس و ...

نیمه دوم آبان  

پارک و موزه پردیسان

آموزشی

نیمه دوم آذر

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

فرهنگی

بازدید سه ماهه دوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماهه دوم

نیمه اول دی

 •  
 •  

تقویت انگیزه حضور در مکان های تاریخی و علمی ، تقویت انگیزه و علاقه به شناخت تاریخ و گذشته ، توجه به مظاهر ملی و میهنی و مذهبی

نیمه اول بهمن  

کاخ سعد آباد

آموزشی

نیمه اول اسفند

موزه ارتباطات

آموزشی

بازدید سه ماهه سوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه سوم

نیمه اول اردیبهشت

پارک ترافیک

آموزشی

متعهد شدن به رعایت حدود و رعایت رفتاری و اخلاقی و شرعی در مکان های بازدید و سرویس، انجام پژوهش با موضوع – مکان های بازدید، گزارش نویسی از یک بازدید و ثبت اطلاعات  

 

 

برنامه اجرا  :  

 • اطلاع رسانی به اولیاء                                -  رضایت نامه     
 • هماهنگی بامکان بازدید                        - توجیه دانش آموزان نسبت به مکان واهداف بازدید
 • هماهنگی باسرویس و.......                          –   تقسیم مسئولیت مربیان وتبیین انتظارات 
 •   تدوین نظرسنجی                                   – ثبت وقایع (فیلم وعکس )

 

مسئول اجرا  :    مربی + معاون +  مربی بهداشت  + مستخدم

 

شیوه سنجش :   نظرسنجی بازدید

 

 

بازدید سه ماهه اول پایه چهارم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه اول

مهر

 •  
 •  

آشنایی با مکان های علمی و پژوهشی و انتخاب موضوع پژوهش،تقویت حس جستجوگری و علم گرایی، برقراری ارتباط با مسئولین مکان بازدید و مربیان جهت پاسخ به سوالات پیش آمده، رفتار مسئولانه در گروه و مکان بازدید، اعتماد به نفس و رفتار مودبانه در مجامع و مکان های عمومی ، تحمل شرایط مکان بازدید

نیمه اول آبان

آسمان نما

آموزشی

نیمه دوم آذر

برج آزادی

آموزشی

بازدید سه ماهه دوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماهه دوم

دی ماه

 •  
 •  

تقویت علاقه و انگیره جهت آشنایی موضوعات پژوهشی و مراجعه به مکان ها، یافتن نقش خود در گروه جهت انجام یک پژوهش در مکان مربوط، ثبت درست اطلاعات، مصاحبه با مسئولین براساس اطلاعات قبلی، بروز رفتارهای اجتماعی مطلوب و رعایت حدود اخلاقی، تحمل شرایط مکان بازدید

نیمه اول بهمن

موزه ایران باستان

آموزشی

نیمه دوم اسفند  

باغ پرندگان

آموزشی

بازدید سه ماهه سوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه سوم

نیمه اول اردیبهشت

اردوی ورزشی جماران

تفریحی

آشنایی با شخصیت ها و مفاخر علمی، آشنایی با مکان های مذهبی و سیره علمی و زندگی ائمه و بزرگان دین، علاقه به آثار باستانی و مکان های تاریخی، علاقه به بررسی تاریخچه محله و زادگاه (پژوهش)، توجه به رفتارهای اجتماعی و هنجارهای آن، کنترل رفتارهای فردی، الویت بخشیدن به خواسته های گروه ، متابعت از جمع ، نقد و بررسی از مکان بازدید 

 

 

برنامه اجرا  :  

 • اطلاع رسانی به اولیاء                                -  رضایت نامه     
 • هماهنگی بامکان بازدید                        - توجیه دانش آموزان نسبت به مکان واهداف بازدید
 • هماهنگی باسرویس و.......                          –   تقسیم مسئولیت مربیان وتبیین انتظارات 
 •   تدوین نظرسنجی                                   – ثبت وقایع (فیلم وعکس )

 

مسئول اجرا  :    مربی + معاون +  مربی بهداشت  + مستخدم

 

شیوه سنجش :   نظرسنجی بازدید

 

 

بازدید سه ماهه اول پایه پنجم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه اول

مهر ماه

 •  
 •  

آشنایی با مکان های علمی و پژوهشی و انتخاب موضوع پژوهش،تقویت حس جستجوگری و علم گرایی، برقراری ارتباط با مسئولین مکان بازدید و مربیان جهت پاسخ به سوالات پیش آمده، رفتار مسئولانه در گروه و مکان بازدید، اعتماد به نفس و رفتار مودبانه در مجامع و مکان های عمومی ، تحمل شرایط مکان بازدید

نیمه اول آبان

برج میلاد

آموزشی -  فرهنگی

نیمه دوم آذر  

کاخ سعد آباد

آموزشی -  فرهنگی

بازدید سه ماهه دوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماهه دوم

دی ماه

 •  
 •  

تقویت علاقه و انگیره جهت آشنایی موضوعات پژوهشی و مراجعه به مکان ها، یافتن نقش خود در گروه جهت انجام یک پژوهش در مکان مربوط، ثبت درست اطلاعات، مصاحبه با مسئولین براساس اطلاعات قبلی، بروز رفتارهای اجتماعی مطلوب و رعایت حدود اخلاقی، تحمل شرایط مکان بازدید

نیمه اول بهمن

مجلس شورای اسلامی

آموزشی

نیمه دوم اسفند

باغ پرندگان

آموزشی

بازدید سه ماهه سوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه سوم

نیمه اول اردیبهشت

اردوی ورزشی جماران

تفریحی

آشنایی با شخصیت ها و مفاخر علمی، آشنایی با مکان های مذهبی و سیره علمی و زندگی ائمه و بزرگان دین، علاقه به آثار باستانی و مکان های تاریخی، علاقه به بررسی تاریخچه محله و زادگاه (پژوهش)، توجه به رفتارهای اجتماعی و هنجارهای آن، کنترل رفتارهای فردی، الویت بخشیدن به خواسته های گروه ، متابعت از جمع ، نقد و بررسی از مکان بازدید 

 

 

برنامه اجرا  :  

 • اطلاع رسانی به اولیاء                                -  رضایت نامه     
 • هماهنگی بامکان بازدید                        - توجیه دانش آموزان نسبت به مکان واهداف بازدید
 • هماهنگی باسرویس و.......                          –   تقسیم مسئولیت مربیان وتبیین انتظارات 
 •   تدوین نظرسنجی                                   – ثبت وقایع (فیلم وعکس )

 

مسئول اجرا  :    مربی + معاون +  مربی بهداشت  + مستخدم

 

شیوه سنجش :   نظرسنجی بازدید

 

 

بازدید سه ماهه اول پایه ششم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه اول

مهر ماه

 •  
 •  

آشنایی با مکان های علمی و پژوهشی و انتخاب موضوع پژوهش،تقویت حس جستجوگری و علم گرایی، برقراری ارتباط با مسئولین مکان بازدید و مربیان جهت پاسخ به سوالات پیش آمده، رفتار مسئولانه در گروه و مکان بازدید، اعتماد به نفس و رفتار مودبانه در مجامع و مکان های عمومی ، تحمل شرایط مکان بازدید

نیمه اول آبان

باغ پرندگان

آموزشی

نیمه دوم آذر  

کاخ گلستان

آموزشی -  فرهنگی

بازدید سه ماهه دوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماهه دوم

دی ماه

 •  
 •  

تقویت علاقه و انگیره جهت آشنایی موضوعات پژوهشی و مراجعه به مکان ها، یافتن نقش خود در گروه جهت انجام یک پژوهش در مکان مربوط، ثبت درست اطلاعات، مصاحبه با مسئولین براساس اطلاعات قبلی، بروز رفتارهای اجتماعی مطلوب و رعایت حدود اخلاقی، تحمل شرایط مکان بازدید

نیمه اول بهمن

کتابخانه ملی

آموزشی

نیمه دوم اسفند

برج میلاد

آموزشی -  فرهنگی

بازدید سه ماهه سوم

تاریخ

مکان

اهداف جزئی

اهداف کلی سه ماه سوم

نیمه اول اردیبهشت

اردوگاه باهنر

تفریحی -  آموزشی

آشنایی با شخصیت ها و مفاخر علمی، آشنایی با مکان های مذهبی و سیره علمی و زندگی ائمه و بزرگان دین، علاقه به آثار باستانی و مکان های تاریخی، علاقه به بررسی تاریخچه محله و زادگاه (پژوهش)، توجه به رفتارهای اجتماعی و هنجارهای آن، کنترل رفتارهای فردی، الویت بخشیدن به خواسته های گروه ، متابعت از جمع ، نقد و بررسی از مکان بازدید 

 

 

برنامه اجرا  :  

 • اطلاع رسانی به اولیاء                                -  رضایت نامه     
 • هماهنگی بامکان بازدید                        - توجیه دانش آموزان نسبت به مکان واهداف بازدید
 • هماهنگی باسرویس و.......                          –   تقسیم مسئولیت مربیان وتبیین انتظارات 
 •   تدوین نظرسنجی                                   – ثبت وقایع (فیلم وعکس )

 

مسئول اجرا  :    مربی + معاون +  مربی بهداشت  + مستخدم

 

شیوه سنجش :   نظرسنجی بازدید

اریخ

پایه

جلسات معارفه و آموزش خانواده

ارزشیابی ماهانه

نیمه دوم مهر ماه

اول و دوم

جلسه معارفه و آشنایی با معلمان پایه

ــــ

نیمه دوم مهر ماه

سوم و چهارم

جلسه معارفه و آشنایی با معلمان پایه

ــــ

نیمه دوم مهرماه

پنجم و ششم

جلسه معارفه و آشنایی با معلمان پایه

ــــ

نیمه دوم آبان ماه

پیش دبستان ، اول ، دوم و سوم

آموزش خانواده

تحویل کارنامه ارزشیابی مهرماه

نیمه دوم آبان ماه

چهارم ، پنجم و ششم

آموزش خانواده

تحویل کارنامه ارزشیابی مهرماه

نیمه دوم آذر ماه

پیش دبستان ، اول ، دوم و سوم

آموزش خانواده

تحویل کارنامه ارزشیابی آبان ماه

نیمه دوم آذر ماه

چهارم ، پنجم و ششم

آموزش خانواده

تحویل کارنامه ارزشیابی آبان ماه

نیمه اول دی سال

پیش دبستان ، اول ، دوم و سوم

آموزش خانواده

تحویل کارنامه ارزشیابی آذر ماه

نیمه اول دی سال

چهارم ، پنجم و ششم

آموزش خانواده

تحویل کارنامه ارزشیابی آذر ماه

21/10/

سوم ، چهارم ، پنجم و ششم

 

آغاز ارزشیابی ترم اول

نیمه دوم بهمن سال

پیش دبستان ، اول ، دوم و سوم

آموزش خانواده

تحویل کارنامه ارزشیابی ترم اول

نیمه دوم بهمن سال

چهارم ، پنجم و ششم

آموزش خانواده

تحویل کارنامه ارزشیابی ترم اول

نیمه اول اردیبهشت

پیش دبستان ، اول ، دوم و سوم

آموزش خانواده

ــــ

نیمه اول اردیبهشت

چهارم ، پنجم و ششم

آموزش خانواده

ــــ